SHE Conference 2024

Aboard presenterer: Jakten på de rette styrekandidatene // Aboard Presents: Searching for the Right Board Candidates

Aboard gjentar tidligere års suksess og vil delta på SHE-konferansen 2024! Vårt team vil være tilgjengelig for diskusjoner og spørsmål ved vår stand, og vi vil arrangere en workshop!

Workshop – Jakten på mangfold i styrer

En workshop av Aboard

Tid og sted: 11.00 – 11.45, TBA

Meld deg på Workshopen her: https://jcpnordic.confetti.events/the-hunt-for-diversity-in-boards

Er styret ditt så godt som det burde være, eller nøyer du deg med “godt nok”? Vi vet at flertallet av styrer ikke er så mangfoldige som de burde være. Hvordan påvirker dette styrekulturen, og hvordan påvirker det virkelig virksomheten?

På SHE-konferansen inviterer vi både selskaper og potensielle styremedlemmer til en simulert rekrutteringsprosess der vi skal sette sammen et styre basert på menneskene i rommet. Vi vil vise deg hvordan vi, basert på selskapets utfordringer, definerer kravene. Hvilken kompetanse, erfaring og personlige egenskaper vi vurderer, og hvordan vi setter sammen et verdiskapende styre.

Mangfold handler om mer enn kjønn. La oss vise deg hva som er viktig!

Talere:
Ida Melbye-Larsen, Administrerende direktør, Medgründer, Partner, Aboard
Ben Christensen, Medgründer, Partner, Aboard

Medkoordinatorer:
Charlotte von Krogh, Rekrutteringsrådgiver, Aboard
Inger Helene Melbye-Larsen, Kommunikasjonsrådgiver, Aboard

“Jakten på de rette styrekandidatene”

Under konferansen vil vi ha buttons tilgjengelig for våre kandidater. Jakten fungerer som følger:

  1. Besøk vår stand for å få din button og fest den synlig på deg.
  2. Bedrifter kan identifisere deg med en Aboard-button for en nettverksmulighet.

Konseptet handler om å knytte forbindelser – enten du leter etter en kandidat eller et selskap. Lykke til!

Vinn en styrerekruttering!

Alle som besøker vår stand under konferansen vil ha sjansen til å vinne en styrerekruttering! I fjor var det HER som vant premien, en gratis styreoppdrag fra Aboard. Blir det din bedrift i år?

Om SHE:

“Vi samler en voksende global fellesskap av enkeltpersoner, selskaper og myndigheter under ett tak. Den 11. april vil en kuratert gruppe talere fra hele verden, presentasjoner og unike nettverksmuligheter være til stede på Oslo Spektrum med én hovedscene og 6 sidescener. (…) Vi gir folk muligheten til å gjøre forretninger rettferdige – ved motivasjon, inspirasjon og det verktøysettet som trengs for å øke inkluderingen og skape virkelig endring for mennesker – i næringslivet og samfunnet.”

Les mer om SHE her: SHE Conference Website

//

Aboard is repeating previous years success and will participate in SHE Conference 2024! Our team will be available for discussions and questions at our booth and we will host a workshop!

Workshop – The hunt for diversity in boards
A workshop by Aboard

Time and Place: 11.00 – 11.45, TBA

Register here: https://jcpnordic.confetti.events/the-hunt-for-diversity-in-boards


Is your board of directors as good as it should be, or do you settle
for “good enough”? We know that the majority of boards are
not as diverse as it should be. How does this affect the
board culture and how does it really impact the business?

At SHE Conference we invite both companies and potential
board members for a live simulated recruitment process
where we will put together a board based on the people
in the room. We will show you how we, based on a company`s
challenges, define the requirements. What kind of competence,
experience and personal qualities we consider, and how we
put together a valuecreating board of directors.

Diversity is about more than gender. Let us show you
what`s important!

Speakers:
Ida Melbye-Larsen, Managing Director, Co-founder, Partner, Aboard
Ben Christensen, Co-founder, Partner, Aboard

Co-Coordinators:
Charlotte von Krogh, Recruitment Advisor, Aboard
Inger Helene Melbye-Larsen, Communication Consultant, Aboard

“The Hunt for the Right Board Candidates”

During the conference, we will have buttons available for our companies and candidates. The hunt works as follows:

  1. Visit our booth to get your button and wear it visibly.
  2. Companies can identify you with an Aboard button for a networking opportunity.

The concept is about connecting — whether you are seeking a candidate or a company. Good luck!

Win a Board Recruitment!

Everyone who visits our stand during the conference will have the chance to win a board recruitment for their company! Last year, it was HER who won the prize of a free board recruitment from Aboard. Will it be your company this year?

About SHE:

“We gather a growing global community of individuals, companies, and government under one roof. On the 11th of April, a curated group of speakers from across the globe, showcases, and unique networking opportunities will all be at Oslo Spektrum with one main stage and 6 side stages. (…) We empower people to make business fair—by motivation, inspiration, and the toolset needed to increase inclusivity and create real change for people—in business and society.”

Learn more about SHE here: SHE Conference WebsiteVi gleder oss til å se alle nye og kjente! Mvh, Aboard-Teamet

nb_NONorwegian