Er du villig til å risikere huset og hytta for den styreposisjonen du har takket ja til?

Det å ta plass i et styre eller påta seg et ledelsesansvar er både viktig og givende. For selskapene kan et godt styre bidra til verdiskapning for bedriften samt være en god støttefunksjon for daglig leder. På det personlig plan kan det være spennende å bidra med sin erfaring og kompetanse inn i et styre. Samtidig kan det oppstå utfordrende situasjoner og vurderinger som skal håndteres. Mange styremedlemmer er blendet av iveren etter å gjøre en god jobb i sin styrerolle og glemmer samtidig medaljens mest alvorlige bakside: styreansvaret. 

Styreansvaret

Styret og ledelsen er særskilt eksponert ved at styret og ledelsen hefter med sin personlige formue for krav mot styret og ledelsen. Styremedlemmer risikerer med andre ord å bli drevet fra gård og grunn på grunn av sitt styreverv, i en verst tenkelig situasjon. 

De siste årene har det vært en sterk økende trend i krav mot styrer og styremedlemmer. Flere saker har gått for domstolene. Enda flere er forlikt i utenrettslige forlik. 

Styreansvaret er imidlertid en risiko som kan la seg forsikre bort, og bevisstheten rundt dette har økt blant styremedlemmer de siste årene.  Det er få profesjonelle styremedlemmer i dag som ikke krever at det skal ligge en styreansvarsforsikring på plass før de trer inn i et styre.

Styret og ledelsen i et selskap er ansvarlige for driften av selskapet, herunder selskapets rutiner og gjennomføringen av disse. De siste årene har vi sett en økende trend i krav mot styrer som er basert på påstander om mangelfulle rutiner eller ivaretakelsen av slike. På denne måten eksponeres styret og ledelsen for nær sagt ethvert risikoforhold i bedriften, også for eventuelle kontraktsforpliktelser selskapet innehar eller inngår.  

Den teoretiske økonomiske eksponeringen for et styremedlem er på denne måten nærmest ubegrenset. 

Hvordan kan styremedlemmer håndtere sin styreansvars-eksponering?

En bevisstgjørelse av denne eksponeringen er viktig. Er man først klar over den, vil det være nærliggende å gjøre noe med den før man eventuelt tiltrer det vervet man er forespurt. 

Flere styremedlemmer vil be om at virksomheten det gjelder skal holde styremedlemmene skadesløse for eventuelt krav som skulle reises mot dem. 

En slik skadesløsholdelse vil imidlertid ikke være tilstrekkelig om selskapet ikke skulle ha solvens til å beskytte medlemmet mot et større erstatningskrav, og dette vil derfor ikke være fullgodt alternativ for majoriteten av styremedlemmer i Norge. 

Det er derfor nærliggende å kreve at selskapet tegner/har tegnet en styreansvarsforsikring som gir en adekvat beskyttelse av styreansvaret, både i dekningsomfang og i størrelse. 

Hva bør en styreansvarsforsikring inneholde?

En styreansvarsforsikring skal beskytte styret og ledelsen mot krav som rettes mot dem. Det er også viktig at styreansvarsforsikringen i tillegg gir en reell rettshjelpsforsikring for styret samt dekker kostnadene et styre vil kunne møte for å avverge fremtidige søksmål. Eksempler på slike kostnader som forsikringen dekker er; advokatkostnader, PR kostnader ved uheldig medieeksponering, kostnader i forbindelse med offentlig gransking mv. 

Samtidig er det viktig at unntakslisten i forsikringen er begrenset slik at den ikke uthuler den dekningen den er ment å gi. 

Størrelsen på styreansvarsforsikringer, altså selve forsikringssummen man har til rådighet, er svært viktig. Vi har opplevd at flere store norske selskaper har kjøpt en dekning med en forsikringssum på MNOK 10-20 mens den reelle eksponeringen for styremedlemmene i disse selskapene sannsynligvis er på flere hundre millioner kroner. 

Når beskytter forsikringen?

Enhver forsikringsavtale har, som de fleste andre kontrakter, en tidsmessig begrensning for når de gjelder. En styreansvarsforsikring skal dekke erstatningskrav som reises mot styremedlemmene i løpet av forsikringsperioden, uavhengig av når den påståtte erstatningsbetingende handlingen eller unnlatelsen fant sted. Det avgjørende er altså ikke når handlingen eller unnlatelsen ble begått, men når kravet ble reist mot styret. 

Beskyttelse ved eierskifte eller konkurs?

Ved et eierskifte/en transaksjon eller ved konkurs stopper de fleste styreansvarsforsikringer å virke. I slike tilfeller endres forsikringen til kun å fange opp krav basert på handlinger eller unnlatelser forut for transaksjons-/konkurstidspunktet. Ved forsikringsavtalens forfall vil styremedlemmene da stå uten beskyttelse mot krav som skulle aktualiseres i tiden etter dette. 

Eksponeringen mot et styre etter et salg eller etter en konkurs er påtagelig og det er av stor betydning for styret å ha beskyttelse mot denne «hale-eksponeringen».  Det er derfor svært viktig at den styreansvarsforsikringen som kjøpes gir sikrede styremedlemmer en opsjon til å sikre seg mot krav i minst en treårsperiode etter transaksjons-/konkurstidspunktet. 

Vi erfarer dessverre at mange forsikringsselskaper unnlater å tilby dette som en del av sin styreansvarsforsikring. 

Styreansvarsforsikringen som solvensbeskyttelse for investorer og aksjonærer

Styret og ledelsen forvalter midler på vegne av selskapets investorer og aksjonærer. Ved inadekvat drift av selskapet har krav fra aksjonærer og investorer stått for en betydelig andel av kravsfrekvensen mot styrer. 

En riktig tegnet styreansvarsforsikring vil også virke som en solvensbeskyttelse for slike krav. Uten en styreansvarsforsikring vil styret ofte ikke være i stand til å dekke mer enn en brøkdel av kravet, selv etter at de personlige formuene til styremedlemmene er uttømt. 

Det følger nå også av Regnskapsloven § 3-3a 11. ledd at det i årsregnskapet må fremkomme om selskapet har tegnet en styreansvarsforsikring eller ei.

Hvem bør ha ansvaret for å skaffe en styreansvarsforsikring? 

Vi i Optra Risk mener at styret må være involvert i anskaffelsen av styreansvarsforsikringen og være bevisst på hva denne dekker eller ikke dekker. Alternativet kan være katastrofalt for den enkeltes personlige økonomi. 

Svært ofte ser vi at det er manglende bevissthet rundt anskaffelsen av en styreansvarsforsikring og at dette gjerne blir en av mange tilleggsforsikringer som inngår i en pakkeløsning sammen med reiseforsikring, kontorforsikring og lignende. Til det er styreansvaret etter vår oppfatning altfor viktig! 

Oppsummering 

Styremedlemmer hefter med sin personlige formue og det er helt essensielt at styreansvaret avlastes i en adekvat styreansvarsforsikring, både i dekningsomfang og pris. 

En styreansvarsforsikring stiller solvens bak aksjonærers og investorers potensielle krav mot styret og ledelsen.  Styret bør involveres i anskaffelsen og administrasjonen av en styreansvarsforsikring. 

Denne artikkelen er skrevet av vår samarbeidspartner Optra Risk. Les mer om samarbeidet vårt med Optra Risk her: https://aboard.no/2023/06/29/om-optra-risk/

Les mer om Optra Risk her: https://optrarisk.com/Skrevet av: Optra Risk v/ Tale Krohn Drugli, Kjersti Setså Jensen & Sven Christian Apenes | 15.11.2023

nb_NONorwegian