Forventninger til Styrehonorar

Alle bedrifter trenger et styre. Styrets engasjement og arbeid avhenger av flere faktorer som eier, størrelse og risiko. Det viktigste for et effektivt styre er å tilføre den nødvendige kompetansen for å styre unna potensielle fallgruver, og løfte bedriften videre i sin strategiske agenda.

Honoraret

Honoraret for styrearbeidet avgjøres av generalforsamlingen og bestemmes ut ifra en skjønnsmessig vurdering. Denne tar hensyn til flere faktorer som bedriftens alder, økonomiske situasjon, industri, størrelse og verdien styret tilfører selskapet, i tillegg til frekvens og omfang av styremøter. Uansett bedrift gir det verdi med et mer profesjonelt styre og styrehonorar er en viktig vurdering for å få tak i relevante og riktige styremedlemmer.

Enten du skal inn i et styre eller ønsker å rekruttere til ditt eget selskap, er honorar ofte et diskusjonstema. Styremedlemmer honoreres i forhold til den risikoen de utsettes for ved deltakelse i styrearbeidet. Alle styremedlemmer har et personlig ansvar for de vedtak de er med på å fatte i styret og for konsekvensene disse vedtakene måtte føre til.

Variasjon etter Selskapstype

Styrehonoraret avhenger ofte av type selskap – AS, ASA, stiftelser eller boligsameie. Med over 650 000 registrerte selskaper i Norge, er de fleste styreverv ikke økonomisk honorert. For bedrifter som betaler honorar, er vanlige metoder fast årlig styrehonorar, timelønn, aksjeopsjoner eller en kombinasjon. Noen velger å betale per styremøte, noe som gir fleksibilitet etter bedriftens situasjon; i krisesituasjoner kreves det hyppige møter, mens i gode tider kan det avholdes færre møter. Timelønn er også et godt alternativ der hvor enkelte styremedlemmer kanskje leies inn som eksperter/rådgivere på et spesifikt område. 

For små og mellomstore bedrifter (SMB), som utgjør halvparten av den totale verdiskapningen i Norge, varierer styrehonorarer mellom 20 000 og 150 000 NOK per regnskapsår, avhengig av omsetning, industri og verdien styret tilfører.

Stiftelser

Det finnes rundt 6 700 stiftelser i Norge. Stiftelser er selveiende institusjoner uten eier og varierer mye i størrelse, men felles for dem er at de ivaretar et formål. Formålet kan være av en ideell, humanitær, kulturell, sosial eller økonomisk art. Her forekommer styrehonorarer kun i hvert fjerde tilfelle. 

Startups

Startups er betegnelsen på en nyetablert bedrift, med et par års fartstid og få ansatte. Da disse selskapene har lite kapital, må styret og honoraret naturlig nok tilpasses deretter. I denne fasen kan viktigheten av styret være verdifullt i forhold til støtte for daglig leder, å skaffe mer kapital og eventuelt være en døråpner. I startups kan kompensasjon eventuelt være i form av aksjeandeler. En fordel med aksjeopsjoner kan være å sikre at styremedlemmene har felles økonomisk interesse samt motivasjon til selskapets langsiktige suksess.

Scaleups

I Scaleups, for de selskapene som har kommet godt i gang, er det fremdeles praksis å ikke betale honorarer. Dersom man mot formodning skulle honoreres, ville det nok ligge på en gjennomsnittlig sum av kr 20 000, mens en styreleder kan motta det dobbelte. Dersom honoraret er i form av aksjer, kan verdien ofte være høyere. I takt med en økning i omsetning øker også styrehonoraret, men sjelden ser man honorarer over kr 50 000.

Børsnoterte selskap

Blant de rundt 250 børsnoterte selskapene i Norge varierer honorar for styreverv mellom kr 200 000 opp mot 1 million, med et gjennomsnitt på kr 650 000. Honorarene ligger fremdeles et godt stykke bak andre nordiske land, men vi ser en tendens til at det øker også i Norge. Det er også flere selskaper som oppgir aksjer/opsjoner som en del av styrehonoraret. Dette påvirker positivt i forhold til langsiktighet og verdiskapning for selskapet. Det kan være vanskelig å kombinere styreverv i børsnoterte selskap med en fulltidsansettelse, da man må påregne langt flere arbeidstimer i et slikt verv, og det forventes ofte at man er engasjert i ulike underkomiteer..

Honorar vs Arbeidsbelastning

Det er viktig å avklare et eventuelt honorar på forhånd når man setter sammen styret og eventuelt vurderer å påta seg et styreverv. Hvor mye tid forventes det å bruke i vervet? Vil man måtte gå aktivt inn for å støtte ledelsen av selskapet? Hva er sannsynligheten for ad hoc-oppgaver, ofte relatert til type industri? Disse vurderingene vil ofte indikere størrelsen på honoraret og er viktig i forhold til hva man skal bidra med. Tidligere ble honoraret bestemt i etterkant av året, men nå fastsettes det ofte på forhånd for tydeligere forventningsstyring og for å tiltrekke kvalifiserte kandidater.

Motivasjon er viktigere enn honorar

Med eller uten styrehonorar er det viktig å ikke takke ja til et verv dersom du er usikker på om du kan bidra, spesielt hvis du er ny i rollen som styremedlem. Du bør være motivert av muligheten til å følge og bidra til bedriftens vekst. Det første vervet er som regel det aller viktigste, slik at du kan få gode skussmål og deretter bygge opp erfaring for det neste. Skrevet av: Charlotte von Krogh | 13.11.2023

nb_NONorwegian