Uavhengighet for gode beslutninger

Ekstern og uavhengig som to sider av samme sak

Mange styrer er i gang med den årlige styreevalueringen. En evaluering som bør gjøres grundig, da den gir verdifull innsikt for styrets videre egenutvikling. Samtidig gir en god styreevaluering pekepinn på hvilken kompetanse styret trenger å styrke, hvilke personprofiler som savnes eller bør forsterkes, og hvordan styre-teamet kan eller bør endres. Dette gir verdifull innsikt for valgkomiteer og for de som vurderer rekruttering og utskiftninger i styret. 

Et godt, moderne styre bør ha og fortjener både uavhengige representanter og mangfoldighet.

Uavhengige styremedlemmer, hva er det?

Styret må ha styremedlemmer med høy integritet, som tør si sin mening, tør å utfordre, og bidra til balanserte diskusjoner. Dette er noe av det viktigste uavhengige bringer inn i styrerommet.

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) anbefaler at:

 • Styret bør sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.
 • Flertallet av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av ledende ansatte og vesentlige forretningsforbindelser. 
 • Minst to av de aksjeeiervalgte medlemmene bør være uavhengige av selskapets hovedaksjeeiere.

Moderne styrer ser viktigheten av å ha styremedlemmer som er uavhengige, og følger anbefalingen fra NUES. Uavhengige er det vi ofte kaller eksterne rundt styrebordet.

Hvordan regnes man som uavhengig? Hva skal jeg se etter for å finne uavhengige potensielle styremedlemmer? Her har vi lagt ved noen karakteristika for det som vurderes som uavhengig:

 • Økonomisk uavhengighet ved at godtgjørelsen for styrearbeidet ikke utgjør en vesentlighet som gir avhengighet 
 • At man ikke representere en betydelig aksjonær

Relasjonell uavhengighet ved at det ikke eksisterer

→ Nære familiebånd 

→ Ved at man sitter sammen i ulike styrer

→ Det bør ha gått minimum 5 år etter avsluttet ansettelse eller at det ikke har vært et vesentlig forretningsforhold siste 3 år

 • Kontekstuell uavhengighet  – at man kommer inn med alternativer til direkte bransjekunnskap.
 • Man bør være uavhengig i karakter og dømmekraft, gjennom sine moralske verdier, holdninger, og sannferdighet.

(kriteriene er basert på anbefalinger utarbeidet ved Insead)

Ethvert styre bør  vurdere hvor uavhengig medlemmene er når de har sittet mer enn 6 – 10 år i samme styre. 

Verdiskapende Uavhengige

Uavhengige styremedlemmer bidrar til økt verdiskaping, fordi de ikke har bindinger, i tillegg til det de medbringer av kunnskap og kompetanse.

Mange styrer kan se seg blinde på virksomhetens utviklingsmuligheter. Det stilles ikke spørsmål ved etablerte sannheter, slik som at ledelsen kan være bedre skodd enn styret. Slike sannheter bidrar til at styret ikke tør å utfordre eller stille spørsmål ved valgte anbefalinger. Det å komme utenfra, det å ikke har bindinger internt og det å ha et bidrag av alternativ kompetanse kan føre til et helt annet blikk på virksomheten. Et blikk som ser andre mulighetsrom og virksomheten i en annen virkelighet. Dette kan gi nye og relevante spørsmål i styrerommet, men også ledelsens besluttninger kan bli bedre, velfunderte og kreative. I tillegg kan uavhengige styremedlemmer være konfliktdempende..

Et verdiskapende styre er godt balansert med uavhengige medlemmer, eier-relaterte representanter og eventuelle ansatte-representanter. En balanse som representerer ulik kompetanse, erfaring og bakgrunn, men som også inkluderer personlige egenskaper som samlet dekker virksomhetens utfordringer og strategisk retning framover. 

Virksomheten trenger og fortjener at styret bidrar med ulike perspektiver slik at vi hele tiden gjør de beste vurderingene og til syvende og sist tar de beste beslutningene.Når du tenker på dagens styre ………

 • Utfordrer dagens styre?
 • Er dere kreative i diskusjoner og løsninger og evner dere å tilpasse arbeidsprosess med ulike tema?
 • Hvor strategisk er dere i diskusjonene? På en skala fra 1 – 10. og hva skal til for å bli enda bedre?
 • Hvilken balanse har dere mellom rapportering og diskusjon? 50 – 50? 80/20? Og er dette den riktige balansen for styret og for virksomheten?
 • Et mangfoldig styre identifiserer og svarer på markedsendringer og endringer i forventninger mer effektivt enn et homogent styre.
 • Styrer med mangfold er mindre utsatt for «gruppetenking», og bedre rustet til å takle uforutsette/vanskelige situasjoner, se muligheter og til å ta gode beslutninger.
 • Dårlig adferd og respektløs holdning svekker evnen i et styre til å bidra til gode resultater.

Uavhengig rekruttering i eget nettverk?

Fra forskning vet vi at 80 – 90% av de som rekruttering til styrer – utenom de børsnoterte – går via eget nettverk. Ofte rekrutterer de derfor venner og bekjente. Hvor uavhengig kan disse opptre i styrerommet? Det er vanskelig å finne uavhengige i eget nettverk. Samtidig oppfordrer NUES til minst to uavhengige i styret. Skal ambisjonen være å tilfredsstille anbefalingene må mange gå utenfor eget nettverk. Det oppleves ofte vanskelig fordi man ikke vet hvor man skal henvende seg. Vi i Aboard håper å kunne være din partner, og dermed bidra til økt rekruttering av uavhengige i styrerommene i Norge. Det er viktig å diskutere:

 • Skal vi ha en kopi av den som trer ut av styret? Hva vil vi vektlegge høyere og lavere om vi må prioritere, Hvilke endringer ønsker vi. Er det spesielle forhold vi bør tenke på?

Veldig ofte ser kravene like ut som den personene styret mister. Altfor ofte bruker ikke styret muligheten til å fornye seg. Alt for ofte gir man gjenvalg på gjenvalg og risikerer å ende opp med «sleeping beauties». 

Det kan være lurt å spørre seg:

 • Hvor godt harmonerer styrets samlede kompetanse og personlige styrker med de utfordringer og muligheter virksomheten står overfor? 
 • Er det behov for å styrke kompetanseområder i styret, slik at administrasjonen får nødvendig støtte, sparring og forståelse for virksomhetens fremtid?
 • Er styret i stand til å forvalte eiernes interesser på en forsvarlig og utviklende måte, som sikrer nødvendig tempo og gjennomføringsevne?

Rekruttering bare i eget nettverk, som de fleste gjør, gir hverken nødvendig mangfoldige eller uavhengige styrekandidater.

Får du da det verdiskapende styret du ønsker deg?

Hos Aboard får du hjelp til intervjubasert styreevaluering og fasilitering av diskusjon i styret. På https://aboard.no/  finner du hjelp. Vår samarbeidspartner Orgbrain har gode verktøy for styreevaluering.

Skrevet av: Ida-Melbye Larsen | 20.12.2022