Webinar som pådriver for diskusjon i styrerommet!

På tirsdag gjennomførte Ida Melbye-Larsen fra Aboard og Thomas Evensen fra Orgbrain et webinar som handlet om styrerekruttering og viktigheten av styreevaluering.

Som Thomas beskrev det: “Det er ikke noen lovmessig krav til at styret skal gjennomføre en årlig styreevaluering, men det er klare anbefalinger og det er et viktig verktøy for å få etablert et velfungerende styre”.

Styreevaluering = bedre styrearbeid

Hva skal en styreevaluering avdekke?

Hensikten med en styreevaluering er ofte å få identifisert forbedringsmuligheter innen følgende områder:

Styrets kunnskap om, og forståelse av, premissene for virksomheten, herunder formål og mål med virksomheten, aktuell lovgivning og reguleringer, interessenters krav og forventninger, krav til bærekraft, osv.Styrets kompetansesammensetning og andre egenskaper.Styrets arbeidsform, herunder ledelsen av styrearbeidet.Styrets utøvelse av ulike roller og oppgaver, herunder sørge for rett og motivert daglig leder, sørge for strategi og forretningsutvikling, måloppfølging, kontroll og tilsyn, risikostyring, bærekraft, samt styrets egenutvikling.

Hentet fra Orgbrain

Ida underbygget viktigheten av en slik evaluering og understreket at en styreevaluering er avgjørende for å bli bevisst på at det kanskje er på tide med en fornyelse av dagens styresammensetning. Styreevaluering gir grunnlaget for en behovskartlegging og det gir føringer for hvem som egner seg som nytt styremedlem.

Så kan en spørre seg:

 • Skal vi ha en kopi av den som trer ut av styret?
 • Hva vil vi vektlegge høyere og lavere om vi må prioritere, hvilke endringer ønsker vi?
 • Er det spesielle forhold vi bør tenke på?

Veldig ofte ser kravene like ut som den personene styret mister. Alt for ofte benytter ikke styret muligheten til å fornye seg. Alt for ofte gir man gjenvalg på gjenvalg og risikerer å ende opp med «sleeping beauties».

Styrer må også utvikle seg, tilpasse seg og profesjonalisere seg.

Styret må ha styremedlemmer med høy integritet, som tør si sin mening, tør å utfordre, og bidra til balanserte diskusjoner. Dette er noe av det viktigste uavhengige bringer inn i styrerommet. I tillegg kan de være konflikt-dempende og bidra til alternative løsninger. Uavhengige styremedlemmer bidrar til økt verdiskaping, fordi de ikke har bindinger, i tillegg til det de medbringer av kunnskap og kompetanse.

Hvordan finne de beste kandidatene?

Styrer må også utvikle seg, tilpasse seg og profesjonalisere seg.

Historikk er langt mindre på agendaen enn tidligere. Det fokuseres på kontinuerlig forbedring, bevissthet på organisasjonsmessig læring, måling og evaluering som en viktig del av moderne styre-prosesser.

Tiden hvor styret er statisk – såkalte «Sleeping Beauties», uten utskifting bør være forbi. Styret må til enhver tid besitte relevant kompetanse i forhold til utfordringsbildet og etablert strategi, samt evne å tenke nytt og annerledes for å holde tritt med utvikling, og helst ligge litt i forkant.

Derfor sier vi at

 • Mangfoldighet gir økt konkurransekraft!
 • Mangfoldighet gir bedre resultater!
 • Mangfoldighet gir innsikt og forståelse!

Moderne styrer har fokus på

 • styrets viktige rolle og potensiale
 • Flere kvinner og større fokus på mangfoldighet
 • Foryngelse
 • Intern / ekstern balanse (spesielt i familieselskaper)
 • skape både kontinuitet og utskifting / nytenkning
 • Flere starter med valg-komiteer
 • Et gryende fokus på uavhengighet
 • Økende popularitet for bruk av Advisory board

Moderne styrer har kompetanse innen

 • Bærekraft
 • Forståelse for digitale muligheter
 • Mer strategisk fokus og
 • Er mer tilpasset virksomhetens situasjon og retning

Trygghet skapes i dag gjennom forandring!!

Takk til Orgbrain for oppsett av arrangement, til Thomas Evensen for en veldig god presentasjon av styreevaluering og til Ida Melbye-Larsen for reflekterende ord omkring styrerekruttering og uavhengighet i styrerommet.