Valgkomité – Verdi og Muliggjører

Valgkomiteen er et bindeledd mellom eiere og styret. Valgkomiteen bidrar derfor med både arbeids-avlastning, profesjonalitet og objektivitet. Valgkomiteen har «andre øyne», gjør en helhetlig vurdering, kan stille andre spørsmål og har et fokus på best mulig styresammensetning for selskapet basert på et bredt vurderingsgrunnlag. Valgkomité-arbeid er i ferd med å utvikle seg til en egen profesjon. Valgkomiteen bidrar til å vise til gode forhold rundt eierstyring og selskapsledelse – rett og slett god corporate governance.

Verdien av en Valgkomité

Det har vært vanlig at der eierne selv ikke aktivt går inn for å finne kandidater, så kommer daglig leder eller styret selv med forslag til styremedlemmer. Med framvekst av corporate governance anbefalinger har det blitt mer vanlig å opprette en valgkomité.

Valgkomiteen bidrar med en organisert dialog med alle interessenter, og er i så måte et nøytraliserende og uavhengig ledd. De har og holder oversikt over eksisterende styrekandidater på valg og vurderingskriterier for fremtidig styresammensetning som for eksempel mangfoldighet, viktige og nye kompetanseområder, tidslengde på sittende styre, balanse mellom fornyelse og stabilitet.

Valgkomiteen bidrar med en struktur for arbeidet og jobber kontinuerlig med oppgavene gjennom hele året. Valgkomiteen er en god sparringspartner, og bidrar med økt ressurstilgang gjennom et ytterligere nettverk, i tillegg til at de også kan velge å bruke eksterne rekrutterere og naturlig nok er bindeleddet også her.

Valgkomiteens Oppgaver

Valgkomiteens oppgaver bør være å forbedre utvelgelsesprosessen av styremedlemmer, gjennom en grundigere behandling av kandidater og mer åpenhet rundt prosessen ved valg av styret, foreslå kandidater til styret, foreslå godtgjørelse til styrets medlemmer og også til valgkomiteen, legge fram innstillingen på foreslåtte styremedlemmer til Generalforsamling. Innstillingen skal tilfredsstille selskapets vedtekter for styret. 

Valgkomiteen bør ha kontakt med eiere, styret og daglig leder i arbeidet med å foreslå kandidater til styret, for å forstå kortsiktige og langsiktige behov for kompetanse i styret, forstå styrets dynamikk og arbeidsmåte, forstå utfordringer og problemstillinger.

 

Valgkomiteens Kompetanse

Det er generalforsamling og aksjonærene som må sikre den nødvendige kompetansen i valgkomiteen. Valgkomiteen må kunne ivareta sine ansvarsområder og ha kompetanse innenfor virksomhets-forståelse og styre-forståelse, relasjonell kompetanse og rekrutteringskompetanse.

En grad av uavhengighet fra aksjonærene gir større virkning og følger NUES anbefalinger. Personer i valgkomiteen bør være personer som aksjonærene føler kan ivareta deres interesser.

 Behovsavklaring

Aboard, som en entydig aktør for rekruttering til styrer og rekrutterer til valgkomiteer som en del av vårt arbeid. Vi har en styre-profil på alle våre kandidater. For å finne riktige kandidater til deg og din valgkomité, har vi laget en egen veileder på våre nettsider. Veilederen finner du her.

Verdi og Muliggjører

Valgkomiteen avlaster styret og eiere, de har oversikt og følger opp nødvendige endringer. De er gode sparringspartnere og skal sikre at styrefunksjonen er innenfor vedtekter og gjeldende lovverk. Proaktivt og godt arbeid i valgkomiteen muliggjør mangfoldige styrer som passer til selskapets utfordringer framover og eiernes interessefellesskap.Skrevet av: Ida Melbye-Larsen | 26.08.2023

nb_NONorwegian