Om Hill & Co

Advokatene i Hill & Co har lang erfaring med å bistå styrer med å optimalisere eget arbeid, og hjelpe dem med å nå sine mål. Et godt styrearbeid krever bevissthet rundt styremedlemmenes ansvar og grundige rutiner som sikrer forsvarlig drift. Å opptre som juridiske rådgivere innen forretningslivet er en sentral del av Hill & Co sin virksomhet.

Vi i Hill & Co har lang fartstid fra de fleste bransjer, noe som gjør oss i stand til å raskt sette oss inn i dine utfordringer. Vi er et forretningsjuridisk advokatselskap, med særlig kompetanse på selskapsrådgivning og styrearbeid.

Gode, informerte beslutninger i kritiske faser kan være avgjørende for at selskapet når langsiktige mål. Ved å engasjere juridisk kompetanse i strategisk arbeid, sikrer styret at selskapets langsiktige interesser er ivaretatt og legger grunnlaget for fremtidig verdiskaping.

Vi skal være en forretningsorientert samarbeidspartner, som arbeider proaktiv ved å forebygge potensielle problemer kontinuerlig, fremfor å agere reaktivt og problematisere for egen vinning.

Vi i Hill & Co er opptatt av å gi konkret og praktisk veiledning, slik at styret kan optimalisere sitt arbeid. Våre advokater har i tillegg lang erfaring i ulike styreverv i flere bransjer, noe som gjør oss godt i stand til å sette oss inn i de problemstillinger som dukker opp i forbindelse med styrearbeidet.

nb_NONorwegian