Mangfoldighet i styrerommet. Fakta og mulighet.

Mangfoldighet i styrerommet. Fakta og mulighet.

I Norge så har vi over 700 000 styremedlemmer, men hvem er de og hva kjennetegner disse? I denne artikkelen har vi valgt å fokusere på norske aksjeselskaper (AS), da det er her volumet er størst.

Kjønn

I norske aksjeselskaper (AS) består styremedlemmene av 80% menn og 20% kvinner. Hele 70,6% av selskapene har kun menn i styret, 9,1% har kun kvinner og bare 20,3% har begge kjønn representert. Det har vært tilnærmet ingen endringer på denne utviklingen de siste årene. 

Antall styremedlemmer

49,9% av selskapene består av 1-2 styrerepresentanter, og vitner om at en stor andel av norske aksjeselskap representeres av de som startet opp og eier selskapet. 38,5% av selskapene har 3-4 styrerepresentanter, og 9,2% har 5-6 representanter i sitt styre. Kun 1,8% har flere enn 7 representanter i styret.

Bransjer

Det er noen bransjer hvor kvinner i liten grad er representert i styrerommet. Dette gjelder blant annet bygg og anleggsbransjen hvor bare 17% av selskapene har kvinner i styret. Jordbruk, skogbruk og fiske har 26%. De bransjene med flest kvinner i styret er henholdsvis offentlig administrasjon og forsvar med 63,2% kvinner, helse og sosialtjenester med 57,9%, undervisning med 48,9% og kultur, underholdning og fritid 42,2% kvinner i styret.

Kulturell bakgrunn

Ser man på etnisitet så har hele 87,7% av styrelederne norsk bakgrunn. Om man legger til de nordiske landene så blir tallet 92,1%. 5,1% har øvrig europeisk bakgrunn og kun 2,8% har sin opprinnelse fra andre land enn Europa, på styreleder nivå.

Ser man på styremedlemmer så har 90,5% norsk bakgrunn og 3,1% øvrig nordisk bakgrunn. 3,7% har øvrig europeisk bakgrunn og kun 2,2% har bakgrunn fra andre land enn Europa.

Alder og tid i styret

Det finnes dessverre ingen offentlig statistikk på hvilken alder styreledere og styremedlemmer i Norge har, selv om vi har etterspurt dette. Et annet interessant tall hadde vært en oversikt over hvor lenge man innehar verv som styreleder og styremedlem, samtidig som vi gjerne skulle hatt en oversikt over hvor mange som får og mister styreverv per år – slik at vi kan si noe om frekvensen. Men dette er dessverre heller ikke å oppdrive – per nå.

Mulighet

De neste årene vil virksomheter stå ovenfor en rekke utfordringer og muligheter, både når det gjelder endrede konkurransevilkår i kraft av en mer globalisert verden, tilgang på ny teknologi som kan revolusjonere hele bransjer og virksomheter. Det skjer mye på personvern og hvordan man skal forholde seg til og bruke data, for ikke å snakke om hvordan bruk av AI og automatisering vil endre både forretningsmodeller, bransjer og virksomheter i stor grad.

For å holde seg oppdatert og for at virksomheter skal gripe de mulighetene som finnes, bør styret besitte et minimum av kompetanse – for å rett og slett å holde følge med utviklingen.

I Aboard har vi nå siden oppstart rekruttert nærmere 1000 styrekandidater med mangfoldighet i både kjønn, alder, kulturell bakgrunn, kompetanse og erfaring. Vi vet at mange rekrutterer i sitt personlige nettverk (nærmere 90%) fordi det er så enkelt. Enkelt betyr derimot ikke at det er det beste for virksomheten, og våre undersøkelser viser at styrer hvor mange av representantene er like, skaper mindre verdiskaping – enn styrer som består av mangfoldighet.

Styrer må ha en kultur hvor mangfoldighet sees på som en styrke, og ikke en trussel. Først da vil man ha et verdiskapende styre som løfter, utvikler og forvalter virksomheten på en god måte.

Vi har de kandidatene som virksomheter trenger, og vi trenger at virksomheter forstår behovet for å få inn nye, uavhengige og mangfoldige styremedlemmer og ikke bare venner og kjente.

S
ammen kan vi skape et mangfoldig og verdiskapende styre som kan møte fremtidens utfordringer på en optimal måte.

Skrevet av: Ben Christensen | 31.05.2023

nb_NONorwegian