Hvordan hjelper og hemmer psykologien oss i valg av nye styremedlemmer?

Å velge styremedlemmer er en viktig beslutning for enhver organisasjon. Styremedlemmene spiller en avgjørende rolle i å sette strategier, ta beslutninger og følge opp på bedriftens vegne. Men hvordan velger man de beste kandidatene til styret? Og hvordan hjelper og hemmer psykologien oss i prosessen? Kan vi unngå bias og fordommer i utvelgelsesprosessen? For å forstå dette bedre, kan det være nyttig å ta en titt på noen av de grunnleggende psykologiske mekanismene som er involvert i valgprosessen.

Likhetseffekten 

En av de mest kjente psykologiske teoriene som er relevante for valg av styremedlemmer er likhetseffekten. Dette fenomenet viser til tendensen vi har til å like og foretrekke mennesker som ligner på oss selv. I valg av styremedlemmer kan dette føre til at man favoriserer kandidater som har en lignende bakgrunn, erfaring eller utdanning som resten av styret eller den som trer av. I sammenheng med valg av styremedlemmer kan dette føre til at selskapet mister muligheten til å få et mangfoldig styre med forskjellige perspektiver og ferdigheter. Dette er gjeldende i både privat og offentlig sektor.

En studie utført av forskere ved INSEAD og HEC Paris undersøkte likhetseffekten i utvelgelsesprosessen for styremedlemmer. De fant ut at det å ha en lik bakgrunn som andre styremedlemmer, kan øke sjansene for å bli valgt, selv om det ikke nødvendigvis er en relevant faktor for styrevervet. På samme måte kan en kandidat med en annen bakgrunn enn det eksisterende styret ha en lavere sjanse til å bli valgt, selv om de har de nødvendige kvalifikasjonene. Kvalifikasjoner og ferdigheter som styret egentlig trenger. 

Denne tendensen kan også påvirke hvordan vi vurderer kandidater i intervjuer. Hvis vi føler at en kandidat “passer inn” med resten av styret eller organisasjonen, kan vi ha en tendens til å overvurdere deres kvalifikasjoner og evner. Det er derfor viktig å være bevisst på vår egen likhetseffekt og forsøke å unngå det når vi velger styremedlemmer. Å inkludere både en mangfoldig gruppe av kandidater og de som rekrutterer i utvelgelsesprosessen kan bidra til å motvirke likhetseffekten og sikre at organisasjonen får et styre med en bredere forståelse og kompetanse. 

Persepsjon

I tillegg til likhetseffekten er persepsjon en annen faktor som kan påvirke hvordan vi velger styremedlemmer. Persepsjon viser til hvordan vi tolker og gir mening til informasjonen vi mottar. Vi tolker informasjonen i lys av våre tidligere erfaringer, fordommer, stereotypier og andre kognitive faktorer. Dette kan føre til at vi tolker informasjon om kandidater på en måte som ikke er objektiv eller nøytral. Vi kan ha en tendens til å fokusere på visse kvalifikasjoner eller personlighetstrekk som vi anser som viktige, og overse andre som kan være like viktige eller til og med mer verdifulle. Hvis personene som velger styremedlemmene har ulike persepsjoner av hva som er viktig og ønskelig for organisasjonen, kan dette føre til konflikt og ineffektive beslutninger.

Utvelgelsesprosessen 

For å unngå disse biasene i utvelgelsesprosessen, kan det være nyttig å bruke profesjonell bistand, objektive kriterier og tester i tillegg til intervjuer og referansesjekk. Dette kan bidra til å redusere fordommer og sikre at organisasjonen velger riktig kandidat til morgendagens styre.

En modell som kan hjelpe organisasjoner med å forstå hvordan ulike faktorer påvirker utfallet av en beslutning er Context Mechanism Outcome (CMO) Framework. I valg av styremedlemmer kan dette bety å identifisere kontekstuelle faktorer, mekanismer og utfall som kan påvirke valget. For eksempel kan organisasjonen vurdere hvilke spesifikke kvalifikasjoner og erfaringer som er nødvendige for å bidra til selskapets mål og strategier. Dette kan hjelpe selskapet med å fokusere på relevante faktorer og velge kandidater som bidrar mest.

Til syvende og sist handler valg av styremedlemmer om å finne en balanse mellom å bruke objektive kriterier og være åpen for ulike perspektiver. Ved å gjøre dette kan organisasjoner sikre at de velger de beste kandidatene for stillingene sine og samtidig opprettholder et mangfoldig og inkluderende styre.

Vær bevisst disse psykologiske faktorene når du står overfor en prosess for valg av styremedlemmer. Ta dem med i betraktning når du velger kandidater for å sikre at du får det beste styret for organisasjonen din. Aboard kan hjelpe deg med riktig styrekandidat til akkurat din virksomhet.

Skrevet av: Maria Myhre | 04.05.2023

nb_NONorwegian