Uavhengighetsvurdering

Styret er anvarlig for å veilede selskapets strategi, overvåke selskapets ytelse og være ansvarlige overfor eierne. Det å sikre at styret fungerer effektivt er av avgjørende betydening for aksjonærene.

Styreuavhengighet er et kjerneelement i god selskapsstyring og det er styrets oppgave å sette selskapets strategi og følge opp selskapets ledelse uten interessekonflikter.

  1. Et flertall av de aksjonærvalgte styremedlemmene bør være uavhengige av ledelse, dominerende aksjonærer og forretningsforbindelser. I majoritetskontrollerte selskaper, bør minst en tredjedel av styremedlemmene være uavhengige.

  2. Styrevedtak som er særlige sårbare for interessekonflikt bør håndteres på en særskilt måte. I visse tilfeller bør man sette ned et uavhengig utvalg som vurderer habiliteten til styremedlemmene og/eller virksomheten. Et slikt utvalg skal bestå av uavhengige medlemmer, som ikke har noen formelle roller verken i styret eller i selskapets ledelse.

  3. Aksjonærer skal på en enkel måte kunne vurdere hvordan styret unngår interessekonflikter, og hvordan man sikrer styremedlemmenes habilitet
    med tanke på gjeldende kriterier for uavhengighet.

For å være effektivt må styret være uavhengig
 Styret skal kunne balansere konkurrerende krav til selskapet. Et godt kvalifisert styre med høy grad av uavhengighet er bedre rustet til å veilede strategi, føre tilsyn med ledelsen og være ansvarlige overfor aksjonærer.

Styrets uavhengighet reduserer risikoen for misbruk av minoritetsaksjonærer
Sikringstiltak er nødvendige for å beskytte minoritetsaksjonærer mot potensielt misbruk fra dominerende aksjonærer eller andre insidere. Uavhengige styremedlemmer er bedre i stand til å granske vedtak på urettferdig behandling og be om ytterligere informasjon.

Ta kontakt med oss i Aboard om du ønsker bistand på en uavhengighetsvurdering