Personprofil

Vår personprofil er satt sammen og inspirert av flere ulike personprofil-modeller. Modellverket omkring personprofil har mange fellestrekk og det er disse vi har brukt for å gi en forenklet indikasjon på preferanse og hovedtyngde. De fire faktorene vår profil distingverer mellom er strateg, pådriver, gjennomfører og relasjonsbygger. Vi er alle sammensatt med ulike preferanser og sider som er sterkere enn andre. Hvilke sterke sider tar du mest i bruk i styrerommet?Strateg

«EN KANDIDAT SOM BIDRAR MED REFLEKSJON OG GIR STYRET ET BEDRE GRUNNLAG FOR BESLUTNINGER»

En strateg – evner å tenke langsiktig, holistisk og trekke opp gode overordnede linjer og mål. Strateg representerer strategisk tankesett omkring alternativer, se mønster, problemstillinger og løsningsrom. Spørsmålstillinger og systematisk vurdering driver fram fordeler og ulemper ved ulike valg.Påvirker 

«EN KANDIDAT SOM MÅ HA KONTROLL, SIER TYDELIG FRA, OG SØRGER FOR AT STYRET BLIR HØRT»

En påvirker – får andre med seg, har autoritet og er god til å kommunisere. Påvirker representerer standhaftighet og modighet som med godt driv utfordrer innovativt og diplomatisk, og bringer inn ulike erfaringer.Gjennomfører 

«EN KANDIDAT SOM VET HVORDAN DE SKAL FÅ NOE GJORT»

En gjennomfører – er god til å utføre, ferdigstille og implementere.

Gjennomfører representerer etterrettelig ansvarlighet som besluttsomt gjør tanke til handling. Gjennom robust struktur lærer man ved å gjøre.Relasjonsbygger

«EN KANDIDAT SOM HOLDER STYRET SAMMEN, OG SIKRER AT STYRET SAMLET SETT ER STERKERE ENN VÆRT ENKELT STYREMEDLEM»

En relasjonsbygger – blir godt likt, bygger team og skaper god atmosfære og et godt miljø. Relasjonsbygger representerer omgjengelig fellesskap som sammen lytter, tar ansvar og bygger hverandre til en samlende konsensus

en_GBEnglish